News

Check out market updates

Statomės namą: ką privalu žinoti, kad viskas būtų legalu

Nusprendėte statyti ar rekonstruoti individualų gyvenamąjį namą? Visų pirma, pasirūpinkite statybą leidžiančiu dokumentu. Statyba be šio dokumento laikoma savavališka ir gali užtraukti statytojui daug nemalonumų.
Savavališkų statybų, pasak Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos, kasmet vis mažėja, tačiau jų mastas vis dar išlieka ganėtinai didelis – 2013 m. užfiksuota beveik pusė tūkstančio tokio pobūdžio atvejų. Dažniausiai tai įvyksta nesąžiningiems statytojams bandant pasinaudoti teisinio reguliavimo spragomis. Iš kitos pusės, tai ir visuomenės informavimo ir švietimo stokos pasekmė, kuomet žmonės, patys to nežinodami, neleistinai pasistato statinį. Pabandykime pasigilinti, ar visada reikalingas statybą leidžiantis dokumentas, ar visiems statiniams jis vienodas ir kas gresia pradėjus statybas be jo.
Pabrėžtina, kad savavališka statyba laikoma ne tik statyba be statybą leidžiančio dokumento, bet ir statyba, jį turint, tačiau nesilaikant esminių projekto reikalavimų. Jeigu be leidimo pradedamas statyti statinys ir išrašomas savavališkos statybos aktas, bauda, priklausomai nuo statinio kategorijos sudėtingumo – nesudėtingas, neypatingas ir ypatingas, gali svyruoti nuo pusantro šimto iki beveik dešimties tūkstančių eurų. Finansiniai rūpesčiai tuo toli gražu nesibaigia, nes privalu pašalinti ir savavališkos statybos padarinius, o tai taip pat reikalauja nemažai lėšų. Tad prieš imantis statybos veiksmų neturint statybą leidžiančio dokumento, patartina nerizikuoti ir prieš tai būtinai pasirūpinti statybos leidimu – išvengsite ne tik nemažų finansinių nuostolių, bet ir nepadarysite žalos aplinkai, kraštovaizdžiui, nekilnojamojo kultūros paveldo vertybei ar galų gale tretiesiems asmenims.
Statybą leidžiančio dokumento išdavimo procedūra priklauso nuo ruošiamo statinio projekto sudėtingumo: naujai ypatingo ar neypatingo statinio statybai ar rekonstrukcijai, taip pat nesudėtingo statinio rekonstravimui į neypatingą ar ypatingą statinį bei pastato atnaujinimui (modernizavimui) reikia gauti statybos leidimą iš vietos savivaldybės, o statinio kapitaliniam ir paprastajam remontui, griovimui, pastato ar statinio paskirties keitimui – rašytinį įgalioto valstybės tarnautojo pritarimą. Skiriasi ir šių dokumentų išdavimo terminas – leidimas statyti naują ar rekonstruoti ypatingą statinį išduodamas ne vėliau kaip per 45 darbo dienas, analogiškas leidimas neypatingam statiniui ar rašytinis pritarimas ypatingo statinio kapitalinio remonto projektui – per 30 darbo dienų, o visais kitais nepaminėtais atvejais procedūra užtrunka iki 10 darbo dienų. Statybą leidžiančio dokumento išdavimo terminas skaičiuojamas nuo visų privalomųjų pateikti dokumentų, išvardintų LR Statybos įstatymo 23 straipsnyje, gavimo dienos.
Įdomu paminėti, kad statybą leidžiančiu dokumentu yra laikomas ir žemės sklypo ar gretimų žemės sklypų savininkų ar valdytojų rašytiniai sutikimai tada, kai statybą leidžiantys dokumentai anksčiau minėtais atvejais neprivalomi. Pavyzdžiui, jūs kaimo vietovėje sugalvojote pasistatyti II grupės nesudėtingą, t.y. iki 80 kv. m ploto, gyvenamąjį namą sklype, kuris priklauso keliems savininkams arba pirtelę, priskiriamą I kategorijos nesudėtingiems statiniams, esančią ne saugomoje teritorijoje, arčiau kaip 3 m iki kaimyninio sklypo ribos. Šiais paminėtais atvejais jums statybą leidžiančių dokumentų iš savivaldybės institucijų gauti nereikės, tačiau teks pasirūpinti atitinkamai žemės sklypo bendrasavininkų bei gretimų sklypų savininkų rašytiniais sutikimais. Svarbu žinoti, kad šiems sutikimams galioja vienerių metų senaties terminas. Tai reiškia, kad jeigu per vienerius metus nuo statybos pradžios statinio savininkas negavo rašytinių pretenzijų ar skundų dėl statinio statybos iš asmenų, iš kurių buvo privaloma gauti sutikimus dėl statybos, minėti rašytiniai sutikimai nebereikalingi. Visa tai reglamentuojama LR Statybos įstatymo 23 skyriaus 25 punkte.
Akivaizdu, kad įstatymų išmanymas yra naudingas tiek pačiam statytojui, tiek ir paprastam piliečiui, kurio kaimynystėje vyksta statybos. Rengiant sudėtingesnius projektus, žmonės kreipiasi į projektavimo įmones, kurios pasirūpina ir projektu, ir statybą leidžiančiu dokumentu, tačiau paprastesniais atvejais, kuomet pastarojo dokumento nereikia, susiruošusiam vykdyti statybas asmeniui pravartu žinoti, ar jis savo vykdomais veiksmais nepažeis įstatymų ir trečiųjų asmenų interesų. Iškilus abejonėms visada geriau pasikonsultuoti su šios srities specialistais, kad ateityje nekiltų nemalonumų ir nepatirtumėte finansinių nuostolių dėl galimai savavališkos statybos.